Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vivere

1. Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op – en onlosmakelijk verbonden met – alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op door Vivere gevestigd te Dordrecht te leveren producten en of diensten ten behoeve van het bijwonen van door Vivere georganiseerde belevingsweekenden, workshops, workations of andersoortige evenementen van Vivere.
2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.
3. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
4. Overeenkomsten met Vivere komen slechts tot stand door aanvaarding van deze AV en ná betaling van de met de overeenkomst gemoeide kosten / koopsom (het factuurbedrag).
5. Betaling van de onder 3 genoemde gelden kan uitsluitend geschieden op de bij de totstandkoming van de overeenkomst door Vivere aangewezen bankrekening.
6. Van ontvangst van de betaling door Vivere ontvangt de cliënt uitsluitend per e-mail een bevestiging.
7. Vivere is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de cliënt lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Vivere.
8. De aansprakelijkheid van Vivere beperkt zich tot vergoeding van directe schade en die vergoeding is beperkt tot maximaal de waarde in geld (ex BTW) van de afgesloten overeenkomst.
9. Vivere is uitsluitend aansprakelijk voor de door haar geleverde concrete producten en of diensten en nimmer voor het uitkomen van de verwachtingen die de cliënt heeft van deelname voor diens persoonlijke of bedrijfsontwikkeling.
10. De cliënt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het in bezit hebben van geldige reisdocumenten.
11. Klachten dienen terstond ter kennis van Vivere te worden gebracht, zodat op deze klacht direct actie kan worden ondernomen en indien dit niet nodig of mogelijk is direct na ommekomst van de betreffende activiteit.
12. Op met Vivere gesloten overeenkomsten is niet de wettelijke bedenktijd van toepassing.
13. In geval van annulering door de cliënt is deze tot 30 dagen vóór aanvang van de geboekte activiteit 50% van het factuurbedrag verschuldigd bij annulering daarna 100%.
14. In geval van no-show van de cliënt is deze het volledige factuurbedrag verschuldigd.
15. Vivere is te allen tijde (tot 30 dagen voor vertrek) gerechtigd de overeenkomst op te zeggen wegens onvoldoende deelname, zonder enige aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende vervolgschade van de cliënt. In geval van annulering door Vivere betaalt zij de door cliënten betaalde gelden aan deze terug.
16. Indien een activiteit geheel of gedeeltelijk geen doorgang kan vinden ten gevolge van overmacht of dientengevolge een programma moet worden aangepast is Vivere niet tot enige restitutie gehouden en draagt overigens ieder partij haar eigen schade.
17. Cliënten zijn gehouden accommodaties normaal schoon en netjes achter te laten. Indien hiertoe extra kosten moeten worden gemaakt, zal Vivere deze op de cliënt verhalen.
18. Op alle overeenkomsten met Vivere en deze AV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

1 oktober 2018 te Rotterdam